Vesmír je oveľa starší

2006010701Dňa 21.3.2013 oznámila ESA, že na základe získaných pozorovaní pomocou družice Planck získala doteraz najdetailnejšiu mapu rozloženia kozmického mikrovlnného pozadia (CMB). Teda tzv. reliktného žiarenia pochádzajúceho z obdobia krátko po veľkom tresku.

Mapa bola zhotovená na základe údajov získaných družicou Planck v priebehu 15,5 mesiaca pozorovaní. Za tento čas družica zmapovala celú oblohu a v oblasti mikrovlnného žiarenia registrovala svetlo z čias, keď mal vesmír vek iba 380 000 rokov. V tomto čase bol vesmír zaplnený horúcou a hustou polievkou vzájomne sa ovplyvňujúcich protónov, elektrónov a fotónov, pričom teplota tejto „polievky“ bola 2700°C. Keď došlo k spojeniu protónov a elektrónov, čím sa vytvorili atómy vodíku, žiarenie sa oddelilo od hmoty. Ako sa vesmír rozpínal, vlnová dĺžka tohto žiarenia sa predlžovala a to až do oblasti mikrovlnného žiarenia, ktoré zodpovedá teplote 2,7 Kelvina.

Na mape rozloženia CMB sú veľmi dobre viditeľné drobné teplotné fluktuácie, ktoré zodpovedajú oblastiam s nepatrne odlišnou hustotou v ranných štádiách vývoja vesmíru. Tieto fluktuácie predstavujú zárodky všetkých budúcich štruktúr ako sú hviezdy, či galaxie. Podobným výskumom sa v minulosti zaoberali astronomické družice COBE (COsmic Background Explorer, štart 18. 11. 1989) a WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, štart 30. 6. 2001). Tieto pozorovanie mimo iného umožnili určiť pomerné zloženie vesmíru. Na základe spracovania deväťročnej rady pozorovaní získaných družicou WAMP boli prezentované nasledovné údaje:

Skrytá energia: 72,8 %

Skrytá hmota: 22,7 %

Obyčajná hmota: 4,5 %

Na základe merania družice Planck boli jednotlivé hodnoty spresnené a to nasledovne:

Skrytá energia: 68,3 %

Skrytá hmota: 26,8 %

Obyčajná hmota: 4,9 %

Skrytú hmotu je možné podobne ako obyčajnú hmotu detegovať priamo, pretože sa prejavuje gravitáciou, i keď nežiari. Skrytá energia je veľmi záhadnou silou, ktorá je zodpovedná za zrýchľujúce sa rozpínanie vesmíru a o jej povahe nevieme takmer nič.

Spracovaním údajov z družice Planck boli získané omnoho presnejšia a detailnejšia mapa rozloženia najstaršieho svetla vo vesmíre. Výsledky pritom naznačujú, že vesmír sa rozpína o niečo pomalšie, ako sa doteraz usudzovalo. Novo určená hodnota Hubblovej konštanty je 67,15±1,2 km za sekundu na 1 megaparsek. Z dôvodu pomalšieho rozpínania tak musí byť vesmír o niečo starší, ako udávali výsledky z družice WAMP. Podľa merania družice Planck je vek vesmíru 13,82 miliárd rokov, čo je o 80 miliónov rokov viac ako sa doposiaľ udávalo. Podľa merania družice WAMP bol vek vesmíru určený na 13,74 miliárd rokov.

Mapa rozloženia celkového žiarenia kozmického pozadia je jemná a rovnomerná. Poskytuje však náznaky nebadateľných teplotných fluktuácií, ktoré boli do žiarenia vytlačené, keď bol vesmír starý iba 380 000 rokov. Astronómovia sú presvedčený, že mapa odhalila dávne fosílie stavu vesmíru z obdobia veľkého tresku, pričom tieto fluktiácie predstavujú zárodky budúcich hviezd a galaxií.

Farebné odtiene, ktoré sú na mape viditeľné, predstavujú teplotné rozdiely. Červené oblasti sú teplejšie, modré zasa chladnejšie. Družica Planck aj naďalej pokračuje v štúdiu histórie vesmíru a záverečné údaje budú publikované najskôr v roku 2014.

Zdroj: ESA, ČAS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *