Publikácia – Astronomický kalendár 2024

Publikácia – Astronomický kalendár 2024

Aj tento rok vám prinášame Astronomický kalendár na rok 2024, v ktorom nájdete základné úkazy na oblohe. Takisto pripájame grafickú ročenku a elongácie planét a Mesiaca. Farby planét sú zhodné na všetkých grafoch. Tenká svetložltá čiara predstavuje priemer prstenca Saturna.  

 

Astronomický kalendár Banská Bystrica 2024 slovenský

Astronomický kalendár Banská Bystrica 2024 český

Astronomický kalendár Bratislava 2024 slovenský

Astronomický kalendár Bratislava 2024 český

Astronomický kalendár Košice 2024 slovenský

Astronomický kalendár Košice 2024 český

Astronomický kalendár Praha 2024 slovenský

Astronomický kalendár Praha 2024 český

Astronomický kalendár Brno 2024 slovenský

Astronomický kalendár Brno 2024 český

Grafická ročenka Banská Bystrica 2024

Grafická ročenka Praha 2024

Elongácie 2024 slovenské

Elongácie 2024 české  

 

Tento astronomický kalendár čo najjednoduchším a najprehľadnejším spôsobom zobrazuje rôzne deje na našej oblohe. Zhruba 8480 na sekundu presných údajov graficky zobrazuje základné astronomické javy na oblohe pre Banskú Bystricu a matematický horizont v priebehu jedného roka a na jednej strane. Primárnym účelom kalendára je predpovedať pozorovacie podmienky a javy pre astronómov. Avšak, cyklus striedania dňa a noci má obrovský vplyv na biorytmus a denné svetlo je taktiež kľúčové pre širokú škálu aktivít. Práve preto nájde tento kalendár uplatnenie nielen na observatóriách ale aj v domácnosti. Navyše, ročný kalendár znázorňuje priebeh roka a ročných období omnoho lepšie a prirodzenejšie ako veľmi rozšírené kalendáre týždenné alebo mesačné. Astronomický kalendár je neprenosný a počíta sa vždy na určitú geografickú polohu, v rámci ktorej je úplne presný, no môže sa použiť aj zhruba do 20 km od miesta, pre ktoré bol vypočítaný. Pri väčších vzdialenostiach by už odchýlka bola výraznejšia. Os x predstavuje čas a na osi y je nanesený dátum. Os X zobrazuje stredoeurópsky čas SEČ (zimný čas) a letný stredoeurópsky čas LSEČ (letný čas). Náročne som použil popisné pomenovanie časov aby bol kalendár zrozumiteľný čo najširšej verejnosti a aj čitateľom, ktorí sa astronómiou ešte nezaoberali. V oficiálnej astronómii sa však používajú len pojmy SEČ a LSEČ. Kalendár je centrovaný na poludnie s nocou na ľavej a pravej strane, znovu, aby bol čo najzrozumiteľnejší širokej verejnosti. Čím je planéta bližšie k okrajom kalendára, tým lepšie je pozorovateľná.  

Úkazy zobrazené v kalendári:

Deň – východ Slnka, kulminácia Slnka, západ Slnka, dĺžka dňa/dĺžka noci;

Pozn.: kulminácia Slnka nie je rovnou líniou z toho dôvodu, že Zem obieha Slnko po eliptickej dráhe, v zime najrýchlejšie/predbieha a v lete najpomalšie/zaostáva, no rotácia Zeme je z krátkodobého hľadiska konštantná.

Civilná noc – od západu po východ Slnka (horný okraj slnečného disku);

Astronomická noc – od konca večerného astronomického súmraku po začiatok ranného astronomického súmraku a len keď je Mesiac pod obzorom.Mesačný svit – Mesiac je nad obzorom. Mesačný svit vyzerá nepravidelne. Je to spôsobené rýchlo sa meniacou deklináciou Mesiaca v priebehu jedného obehu Mesiaca okolo Zeme. Priebeh deklinácie je iný pri každom obehu Mesiaca a preto je Mesačný svit tak ťažko predvídateľný. Mesačný svit má negatívny vplyv na pozorovanie nejasných objektov a sťažuje až znemožňuje astrofotografiu.

Súmrak

Civilný súmrak nastáva keď je horný okraj Slnka od 0° do 6° pod matematickým horizontom. Von sa ešte dá chodiť bez umelého osvetlenia a ešte nevidno hviezdy. Venuša je viditeľná už pri západe Slnka, neskôr aj Jupiter, Merkúr a Mars blízko opozície. Zemský povrch vnímame ešte farebne.

Nautický súmrak nastáva keď je horný okraj Slnka od 6° do 12° pod matematickým horizontom, zemský povrch je už takmer úplne čierny, vnímame ho len v odtieňoch šedej a von sa dá chodiť už len z umelým osvetlením. Teraz už vidno najjasnejšie hviezdy. Počas nautického (námorného) súmraku mohli námorníci začať navigovať podľa hviezd.

Astronomický súmrak nastáva keď je horný okraj Slnka od 12° do 18° pod matematickým horizontom. Zemský povrch je už úplne čierny a obloha je už skoro úplne čierna. Najvyššie vrstvy atmosféry sú však ešte stále osvetlené slnečným svetlom, ktoré ešte stále znemožňuje dlhé expozície pri fotografovaní hmlovín a galaxií. Po skončení večerného astronomického súmraku a pred jeho ranným začiatkom už nastáva reálna astronomická noc s čiernou oblohou. Astronomická noc je výrazne negatívne ovplyvnená aj sebemenším svetelným znečistením. Za astronomickú noc sa považuje len bezmesačná noc.

Pozn.: deň, súmrak a noc sú počítané na matematický horizont Banskej Bystrice a prípadné pohoria na obzore nemajú nijaký vplyv na priebeh súmraku. Pre reálny východ a západ Slnka a Mesiaca pre ľubovoľné miesto a dátum použite stránku www.peakfinder.org, na ktorej vidíte obzor a reálny východ a západ Slnka a Mesiaca na ľubovoľnom mieste na Zemi;

Fázy Mesiaca – nachádzajú sa na pravej strane kalendára a sú počítané na sekundu presne a na letný čas;

Zatmenia Slnka a Mesiaca – Zatmenia Slnka sú znázornené čiernym diskom v modrom kruhu a zatmenia Mesiaca hnedým diskom. Kalendár zobrazuje len či úkaz nastane, nezobrazuje či úkaz je aj pozorovateľný z daného miesta a taktiež nezobrazuje typ zatmenia a polotieňové mesačné zatmenia.

Presný východ a západ Mesiaca – dajú sa odvodiť začiatku a konca mesačného svitu no len v prípade, že Mesiac výjde alebo zapadne počas astronomickej noci.

Približný východ a západ Mesiaca – Na osi y vpravo sú zobrazené fázy Mesiaca pomocou ktorých si dokážeme vypočítať veľmi približnú dobu východu, kulminácie a západu Mesiaca. Mesiac v nove vychádza, kulminuje a zapadá spolu zo Slnkom. Ak Mesiac v čase novu prejde presne popred Slnko, nastáva zatmenie Slnka, buď prstencové alebo úplné. V prvej štvrti Mesiac zaostáva 6 hodín za Slnkom a keď Slnko zapadá, Mesiac kulminuje. V splne zaostáva 12 hodín a Mesiac je približne na opačnej strane oblohy ako Slnko, takže keď Slnko zapadá, Mesiac vychádza. Keď je Mesiac presne na opačnej strane oblohy, nastáva úplné zatmenie Mesiaca. V poslednej štvrti Mesiac zaostáva za Slnkom 18 hodín a takisto sa dá povedať, že ho predbieha o 6 hodín. Mesiac v poslednej štvrti vychádza priemerne 6 hodín pred východom Slnka.

Pozn.: Vzhľadom nato, že deklinácia (výška nad nebeským rovníkom) Mesiaca sa mení veľmi výrazne v rozmedzí ±28.7°, takto vypočítané údaje sú veľmi približné. Deklinácia Mesiaca má výrazný vplyv na čas jeho východu a západu. Pomocou tohto kalendára sa však dá vypočítať presná kulminácia Mesiaca v jednotlivých fázach v prípade, že časové údaje kulminácie Mesiaca odvodzujeme jedine od kulminácie Slnka a nie od jeho východu a západu. Na kulmináciu Slnka a Mesiaca nemá na Slovensku vplyv zemepisná poloha ani výška obzoru.

Východ a západ Merkúra a Venuše – tieto planéty sa pozorujú len po západe alebo pred východom Slnka. Venuša je taká jasná, že sa dá pozorovať aj cez deň. Kulminácia týchto planét sa v tomto kalendári neuvádza a v prípade potreby sa dá presne odvodiť z rodielu času západu a východu danej planéty. Ak sa Merkúr a Venuša na kalendári pretnú, znamená to, že sú v konjunkcii a teda na oblohe veľmi blízko pri sebe. Pretnutie Merkúra alebo Venuše z ostatnými planétami neoznačuje konjunkciu. Pri ostatných planétach sa uvádza iný úkaz, kulminácia na oblohe. Merkúr a Venuša sú najlepšie pozorovateľné počas východnej elongácie (večer) a západnej elongácie (ráno) kedy sú planéty na oblohe najďalej od Slnka. Po východnej elongácii nasleduje dolná konjunkcia, kedy je planéta medzi Slnkom a Zemou a zapadá/vychádza spolu zo Slnkom. Potom prejde z večernej na rannú oblohu. Po západnej elongácii nasleduje horná konjunkcia, kedy sa planéta nachádza za Slnkom a vychádza/zapadá spolu zo Slnkom. Po nej sa planéta vráti na večernú oblohu.

Kulminácia Marsu, Jupitera, Saturna, Urána a Neptúna – tieto planéty sa najlepšie pozorujú v čase kulminácie na oblohe. Preto je v tomto kalendári zobrazený len čas kulminácie. Čas východu a západu sa dá približne odvodiť od času kulminácie danej planéty. Čas východu je zhruba 6 hodín pred kulmináciou a čas západu je zhruba 6 hodín po kulminácii planéty. Tento čas je veľmi výrazne ovplyvnený deklináciou planéty na oblohe. Tieto planéty sa pri nevhodných pozorovacích podmienkach po východe a pred západom planéty nepozorujú, lebo ich pozorovanie vyžaduje veľké zväčšenie a čo najlepšie pozorovacie podmienky, ktoré sú len počas kulminácie. Ak sa tieto planéty na kalendári prekrížia, znamená to konjunkciu. Cez deň sa z týchto planét dá pozorovať len Jupiter. Keď planéta pretne líniu kulminácie Slnka, nachádza sa v konjunkcii zo Slnkom a je nepozorovateľná pretože sa z pohľadu zo Zeme nachádza za Slnkom. Keď planéta kulminuje v strede noci (kulminácia Slnka +12h), nachádza sa na spojnici Slnko – Zem – planéta a je tým pádom najbližšie pri Zemi.

Kalendár – na pravej strane medzi pravou osou y a fázami Mesiaca sa nachádza kalendár. Pondelok až Sobota sú zobrazené čiernou čiarkou a nedeľa je zobrazená červenou čiarkou.

Ročné obdobia – nachádzajú sa na ľavej strane kalendára.

Jar – zelená farba,

Leto – žltá farba,

Jeseň – hnedá farba,

Zima – modrá farba.

Jarná rovnodennosť – koniec zimy a začiatok jari,

Letný slnovrat – koniec jari a začiatok leta (najdlhší deň),

Jesenná rovnodennosť – koniec leta a začiatok jesene,

Zimný slnovrat – koniec jesene a začiatok zimy (najkratší deň).

Hlavné meteorické roje – sú očíslované prázdnymi číslicami v lište z ročnými obdobiami. 1 – Kvadrantidy, 2 – Lyridy, 3 –  Eta Akvaridy, 4 – Perzeidy, 5 – Orionidy, 6 – Leonidy, 7 – Geminidy.

Mriežka kalendára – zvislé čiary predstavujú hodiny, vodorovné čiary prestavujú desiatky dní. Prvá hrubá čiara na začiatku každého mesiaca predstavuje vždy polnoc/začiatok 1. kalendárneho dňa v mesiaci, druhá čiara polnoc/začiatok 11. kalendárneho dňa mesiaca a tretia čiara polnoc/začiatok 21. kalendárneho dňa daného mesiaca. Horný hrubý čierny rám kalendára predstavuje polnoc/začiatok 1. januára daného roku a dolný hrubý čierny rám kalendára predstavuje polnoc/začiatok 1. januára nasledujúceho roku a koniec 31. decembra aktuálneho roku.

Konštrukcia držiaka na kalendár

Kalendár by mal byť vytlačený na hladký tvrdý papier (160-200g/m2) minimálneho rozmeru A3 alebo A4 a zalaminovaný. Držiak by mal byť zhotovený tak aby sa kalendár dal do neho od vrchu zasúvať a každý rok vymieňať. Držiak by sa mal dať zavesiť na stenu. Pre lepšiu viditeľnosť je možné po stranách kalendára vyrobiť mechanizmus, po ktorom sa bude manuálne posúvať tenká vodorovná línia z elastického materiálu predstavujúca jeden deň. Kalendár možno prichytiť na kovovú plochu neodýmiovými magnetmi a na dva ďaľšie magnety môžeme pripevniť šnúrku, ktorú budeme posúvať.

Dodatky ku kalendáru

Nie všetky dôležité údaje sa dajú zobraziť na jednej strane astronomického kalendára. Ostatné údaje o telesách Slnečnej sústavy viditeľných na oblohe sú zobrazené v dodatkoch. Kalendár a všetky tieto dodatky spolu tvoria grafickú ročenku. Kalendár aj dodatky v ideálnom prípade vytlačte na formát A3 a zalaminujte alebo ich vytlačte na formát A4 a vložte ich do euro obalu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *