Astronómia a spoločnosť

Prvopočiatky astronómie boli čisto praktické. Svojimi poznatkami prinášala úžitok pre každodenný život. Po osamostatnení a vyčlenení z fyziky sa astronómia stala fundamentálnou vedou.

Hoci ťažisko súčasnej astronómie spočíva v odhaľovaní fundamentálnych zákonitostí, niektoré poznatky a pozorovania majú i bezprostredný význam. Z nich môžeme spomenúť napríklad časovú službu, teda určovanie presného času. Zostavovanie a výpočet kalendára sa uskutočňuje čisto na astronomickej báze. Moderné geografické a kartografické práce pri zostavovaní geografických a topografických máp si vyžadujú určenie presných geografických súradníc, ktorých určovanie sa zakladá na astronomických údajoch. Dodnes majú veľký praktický význam astronomické metódy orientácie v lodnej a v leteckej doprave ako aj v astronautike. Gravimetrické metódy určovania tiaže sa používajú v geofyzike na vyhľadávanie ložísk nerastných surovín. V poslednom čase veľký význam nadobúda štúdium vzťahov Slnko-Zem. A v neposlednom rade je to tiež štúdium okolitého priestoru a určovanie hustoty a rozloženia materiálu v okolí Zeme, čo je životne dôležité pre prežitie ľudstva na našej modrej planéte

Prínos astronómie pre človeka možno vidieť aj v jej rozvinutej medzinárodnej spolupráci. Veľké úspechy dosiahla astronómia práve vďaka medzinárodnej spolupráci a to nie len astronómov profesionálov, ale aj astronómov amatérov, jednotlivcov i celých organizácií. Prvý astronomický kongres zorganizoval roku 1798 bratislavský rodák Ján František Zach (1754-1832) na Seebergu pri Gotche v observatóriu, ktoré sám založil. Prvou konkrétnou organizovanou spoluprácou na medzinárodnej úrovni bol Besselov plán vizuálneho mapovania celej oblohy (realizoval sa v rokoch 1824-1858). Roku 1887 vznikla medzinárodná organizácia s cieľom fotograficky zmapovať a skatalogizovať oblohu. Roku 1904 sa utvorila Medzinárodná únia pre spoluprácu vo výskume Slnka, roku 1912 bola založená Medzinárodná časová komisia. Mimoriadne významnou organizáciou zacielenou na medzinárodnú spoluprácu astronómov je Medzinárodná astronomická únia (IAU), založená v roku 1919 v Bruseli.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *